This site uses a module created by best online poker sites.

Zadania organu prowadzącego

Organ prowadzący nie będący jednostką samorządu terytorialnego wypełnia wobec prowadzonej przez siebie szkoły publicznej jako podrzędnej jednostki organizacyjnej zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w całości odpowiada za działania szkoły.

 Do podstawowych zadań zadań organu prowadzącego należy:

  • zapewnienie warunków działania szkole w tym zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  • wykonywanie remontów i zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
  • wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych,
  • zapewnienie obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej szkoły.
24.02.2020 14:55. Strona utworzona i utrzymywana dzięki firmie IPC S.C..
Copyright 2012

©

Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©