This site uses a module created by best online poker sites.

Kompetencje organu prowadzącego

Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna jako organ prowadzący nie będący jednostką samorządu terytorialnego posiada zestaw kompetencji nadzorczych i kontrolnych wobec prowadzonej przez siebie szkoły publicznej, określone w Ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach oraz innych aktach prawnych.

Do podstawowych kompetencji organu prowadzącego należy m.in.:

 • zakładanie szkoły,
 • nadawanie pierwszego statutu oraz proponowanie zmian w statucie,
 • zatrudnianie i zwalnianie dyrektora szkoły,
 • zatwierdzanie arkusza organizacyjnego szkoły,
 • zatwierdzanie planu finansowego szkoły,
 • nadzór nad sprawami administracyjnymi i organizacyjnymi szkoły
 • nadzór nad prawidłowością dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi, środkami pozyskanymi przez szkołę z innych źródeł oraz prawidłowość gospodarowania posiadanym mieniem,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nauczycieli i uczniów,
 • wstęp do szkoły,
 • wgląd do dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki, dokumentacji finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej szkoły,
 • wydawanie dyrektorowi szkoły doraźnych zaleceń oraz zgłaszanie uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonych czynności,
 • rozpatrywanie skarg nauczycieli i rodziców na pracę dyrektora szkoły,
 • składanie wniosków do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
 • uczestnictwo jako zaproszony gość w posiedzeniach rady pedagogicznej,
 • opiniowanie i akceptacja prowadzenia eksperymentu pedagogicznego lub innowacji,
 • opiniowanie kandydatur na stanowisko wicedyrektora szkoły,
 • umożliwianie organizacji przez szkoły wyższe praktyk nauczycielskich,
 • ustalenie trybu i kryteriów przyznawania nauczycielom nagród,
 • likwidacja szkoły z końcem roku szkolnego.