Aktualności

"Bioróżnorodność w obiektywie"

Jasnogórska Publiczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Częstochowie ogłasza szkolny konkurs fotograficzny pod hasłem: “Bioróżnorodność      w obiektywie” w ramach realizacji projektu “Muzycy bliżej natury - Ekologiczna Pracownia w Ogrodzie”. Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja “Za górami, za lasami”.

 

Bioróżnorodność, inaczej mówiąc różnorodność biologiczna, to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią.

Zachowanie bioróżnorodności jest bardzo ważne dla przyszłości człowieka i całej naszej planety. Nasz konkurs jest próbą pokazania, jak ważnym elementem są działania, dzięki którym możliwe będzie zachowanie piękna i różnorodności otaczającego nas świata.

 

 

 

Regulamin konkursu

 

1. Czas trwania konkursu od 21 kwietnia 2021 r. do 21 maja 2021r.

2. Cel konkursu:

 •  rozbudzenie zainteresowania przyrodą własnego regionu,
 •  rozwijanie wrażliwości artystycznej,

 •  zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony,
 • propagowanie wiedzy o konieczności zachowania harmonii w środowisku naturalnym poprzez zachowanie bioróżnorodności. 

3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV - VIII Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Częstochowie.

4. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić do oceny w postaci elektronicznej do 3 (trzech) fotografii w formie pliku cyfrowego w zapisie (.jpg).

5. Prace muszą być wykonane na terenie kraju, nie wcześniej niż 01 stycznia 2021r. i nie mogą też być wcześniej prezentowane na wystawach i konkursach oraz publikowane w wydawnictwach i Internecie.

6. Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z dołączonym załącznikiem nr 1.

7. W przypadku nadesłania więcej niż jednego zdjęcia, każde z nich należy umieścić w oddzielnym, oznaczonym imieniem, nazwiskiem i tytułem zdjęcia, pliku.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28 maja 2021r. na stronie internetowej oraz profilu Facebook Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia. 

9. Organizatorzy przewidują:

• nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc,

• wyróżnienia za zajęcie miejsca czwartego i piątego.

10. Przyznania nagród i wyróżnień dokonuje Jury w składzie:

 • Małgorzata Dul

 • Ewelina Hofman - Juszkiewicz

 • Sylwia Ciężkowska

Organizatorzy dopuszczają zmiany w składzie Jury w trakcie trwania konkursu.
O ewentualnych zmianach w składzie Jury uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Częstochowie.

11. Jury konkursu ma prawo nie przyjąć do konkursowej oceny prac, które nie będą spełniać wymogów zawartych w regulaminie. Wszystkie prace zgłoszone po konkursie nie będą ocenione.

12. Nagrodzone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Częstochowie, na stronie internetowej oraz na Facebooku szkoły.

13. Uczestnik konkursu zgłaszając swoje prace wyraża zgodę na bezpłatne zamieszczanie jego zdjęć na stronie internetowej JPOSM, Facebooku, prasie lokalnej.

14. Każdy uczestnik konkursu zgłaszając swoje prace akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu konkursu (oświadczenie) a ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury Konkursu.

Przykład zalecanego oznaczenia plików:

Imię nazwisko -tytuł zdjęcia-nr zdjęcia

Jan Kowalski-natura-1

Zasady oceny zdjęć przez Jury Konkursu:

 • poprawność merytoryczna (zgodność z tematem) 10 pkt.

 • ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu) 10 pkt.

 • zamysł autora i sposób realizacji pracy 10 pkt.

O końcowym wyniku punktowym każdego zdjęcia decyduje suma ocen punktowych uzyskanych u poszczególnych członków Jury.

 Wyniki konkursu ogłoszone i protokolarnie potwierdzone przez Jury są ostateczne.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie fotograficznym.pdf

 • Resized_20210314_122129
 • Resized_20210317_160700
 • logotyp_cmyk_z_polem_ochronnym_antyaliasing 1