Rekrutacja do klas wyższych

 

Rekrutacja do klas wyższych na rok szkolny 2019/2020

  

  1. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.

  2. Wniosek o przyjęcie do szkoły, zwany dalej "wnioskiem", składają rodzice lub opiekunowie dziecka.

  3. Wnioski składa się na formularzu pobranym w sekretariacie szkoły.

  4. Do wniosku rodzice kandydata powinni dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

  5. Kandydaci do kształcenia na instrumentach dętych muszą dołączyć aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do gry na takim instrumencie od lekarza specjalisty z zakresu pulmonologii.

  6. Dla kandydata przeprowadzany jest egzamin kwalifikacyjny.

  7. Warunkiem przyjęcia kandydata do szkoły jest pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego oraz predyspozycje do nauki gry na określonym instrumencie.

  8. Uczeń przyjęty do szkoły realizuje obowiązek szkolny.