This site uses a module created by best online poker sites.

Organ prowadzący szkołę

Organem założycielskim i prowadzącym naszą szkołę jest:

Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna

 

Al. Jana Pawła II 126/130 42-202 Częstochowa

tel. 510 392 802 (sekretariat), www.jsch.pl

Wsparcie działalności statutowej: BOŚ Bank 89 1540 1014 2101 9149 7644 0002


 

Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna powstało w 2007 r. Pomysłodawcą był Jarosław Jasiura - dyrygent chórów jasnogórskich, organista i kompozytor. Do tej inicjatywy zostali zaproszeni również rodzice chłopców śpiewających w Jasnogórskim Chórze Chłopięcym "Pueri Claromontani". Przy tworzeniu Stowarzyszenia aktywny udział brał również o. Nikodem Kilnar. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie chórów "Pueri Claromontani" i "Camerata" działających przy Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze oraz prowadzenie publicznej podstawowej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I-go stopnia.

Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności m.in. w zakresie:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania w duchu wartości chrześcijańskich,
 • podtrzymywania tradycji narodowej,
 • pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalności charytatywnej.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in.

 • prowadzenie szkoły chóralnej, szkół ogólnokształcących różnych typów, szkół artystycznych,
 • pomoc, wsparcie i opiekę nad chórami oraz zespołami muzycznymi działającymi przy Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze,
 • zaangażowanie w muzyczną oprawę uroczystości religijnych zwłaszcza w Jasnogórskim Sanktuarium,
 • prowadzenie działalności kulturalnej poprzez organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć artystycznych (recitali, koncertów, festiwali, warsztatów),
 • promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie,
 • organizowanie dla dzieci i młodzieży wyjazdów formacyjnych, wypoczynkowych i krajoznawczych,
 • zakładanie zespołów muzycznych, chóralnych, instrumentalnych,
 • realizację programów współpracy międzynarodowej,
 • współpracę z instytucjami i organizacjami, których cele i działania są zbliżone do celów stowarzyszenia w kraju i za granicą,
 • działalność wydawniczą i inne formy upowszechniania osiągnięć edukacyjnych, wychowawczych, artystycznych,
 • organizowanie rekolekcji, szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, seminariów, sesji naukowych oraz innych form doskonalenia,
 • przygotowywanie i realizację programów działania grup wolontariatu.

 

18.08.2019 21:28. Strona utworzona i utrzymywana dzięki firmie IPC S.C..
Copyright 2012

©

Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©