Stowarzyszenie

Organ prowadzący szkołę

Organem założycielskim i prowadzącym naszą szkołę jest:

Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna

 

Al. Jana Pawła II 126/130 42-202 Częstochowa
www.jsch.pl


 

Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna powstało w 2007 r.

Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności m.in. w zakresie:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania w duchu wartości chrześcijańskich,
  • podtrzymywania tradycji narodowej,
  • pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • promocji i organizacji wolontariatu,
  • działalności charytatywnej.

Read more...

Zadania organu prowadzącego

Organ prowadzący nie będący jednostką samorządu terytorialnego wypełnia wobec prowadzonej przez siebie szkoły publicznej jako podrzędnej jednostki organizacyjnej zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w całości odpowiada za działania szkoły.

Read more...

Kompetencje organu prowadzącego

Stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna jako organ prowadzący nie będący jednostką samorządu terytorialnego posiada zestaw kompetencji nadzorczych i kontrolnych wobec prowadzonej przez siebie szkoły publicznej, określone w Ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach oraz innych aktach prawnych.

Read more...