Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

 

Zasady rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2020/2021

 1. Do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą” oraz uzyskał pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.

 2. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydata rozpoczyna się na podstawie wniosku.

 3. Wniosek o przyjęcie do szkoły, zwany dalej „wnioskiem”, składają rodzice dziecka.

 4. Wnioski należy składać na formularzu pobranym w sekretariacie szkoły lub na formularzu elektronicznym za pośrednictwem strony internetowej szkoły w terminie od dnia 1 lutego do dnia 11 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

 5. Do wniosku rodzice kandydata powinni dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a ponadto: 

1) w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat – zaświadczenie o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego, 

2) w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat: 

a) zaświadczenie informujące, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo 

b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

 1. Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się badanie przydatności.

 2. Badanie przydatności odbywa się w dwóch etapach i polega na: 

w I etapie - sprawdzeniu uzdolnień i predyspozycji muzycznych i psychofizycznych oraz praktycznych umiejętności kandydata, 

w II etapie - sprawdzeniu predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie oraz pracy w grupie. 

 1. Warunkiem przyjęcia kandydata do szkoły jest pozytywny wynik badania uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

 2. Listakandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły zostanie podana do wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności (czyli terminu, w którym odbył się II etap przesłuchań) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole.

 3. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły zostanie podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole w terminie do dnia 5 sierpnia 2020 r.

 4. Uczeń przyjęty do szkoły realizuje obowiązek szkolny.

 5. Kandydaci do kształcenia na instrumentach dętych muszą dołączyć aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do gry na takim instrumencie od lekarza specjalisty z zakresu pulmonologii. 

 Miejsce przesłuchań: siedziba szkoły - Al. Jana Pawła II 126/130 Częstochowa 

Pobierz wniosek (.pdf)